verkiezingsprogramma 2022
Verkiezingsprgr 2022 .pdf (176.82KB)
verkiezingsprogramma 2022
Verkiezingsprgr 2022 .pdf (176.82KB)

Verkiezingsprogramma 2022 Wens4U
[Wij en Schagen voor u]


Voor een sociale, groene en toekomstgerichte koers!

Wens4U stelt al sinds haar oprichting het geluk van de inwoners
voorop.
Omdat sinds de invoering van de wet maatschappelijke ondersteuning gemeenten verantwoordelijk zijn voor het welzijn van de inwoners vinden wij dat geluk bovenaan de politieke agenda hoort. Investeren in welzijn en geluk is een belangrijke opdracht in deze tijd!
Iedereen heeft recht op een dusdanig bestaanszekerheid niveau dat men volwaardig aan de samenleving kan deelnemen. Werkgelegenheid, sociale zekerheid en publieke voorzieningen en wonen, waardoor iedereen een menswaardig en gelukkig leven kan leiden.
Waar inwoners en overheid elkaar met respect behandelen.
We moeten kunnen rekenen op steun van elkaar en een samenleving waar we het beste uit elkaar naar boven brengen.
Wens4U gelooft in een samenleving waarin we omstandigheden bevorderen die zorgen voor de maximale ontplooiing van talenten van iedereen en ruimte om tijd te kunnen besteden aan je kinderen, ouders, geliefde of vrienden.
Ons geluk wordt niet alleen bepaald door onze woning, ons thuis,  maar vooral ook de omgeving waarin we leven.

Tot voor kort was geluk geen thema in de politiek in Schagen. In 2015 heeft Wens4U tijdens de begrotingsvergadering met geluksindicatoren het geluk beter meetbaar gemaakt in de begroting. En is de organisatie er ook van doordrongen dat ze dusdanig behoren te handelen dat burgers er gelukkiger van worden.
Wens4U zal er alles aan doen dit zo te houden maar uw steun is daarbij nodig. Stem daarom op Wens4U!


Waardevol wonen 4U
Wens4U staat voor betaalbare woonruimte voor alle inkomensgroepen. Een gezonde mix van koop en sociale huurwoningen voor een gelukkig leven.

Starters, minima en eenpersoonshuishoudens verdienen extra aandacht.
Een woonomgeving is aantrekkelijker als je die (deels) zelf mag inrichten. Bewoners moeten serieus betrokken worden bij de inrichting van de openbare ruimte in hun straat of wijk. Het bouwen in hofjes met veel groen blijft onze voorkeur houden.

Wens4U wil zich niet neerleggen bij de wachtlijst voor een huurwoning in Schagen van 8 á 9 jaar.
Wij willen dat de gemeente maximale druk uitoefent op de woningbouwers om voldoende betaalbare woningen voor één of twee persoons huishoudens.

Wens4U wil dat de wooncompagnie zich gaat inzetten om het woningbestand te updaten naar 2.0 en daarvoor willen wij best geld beschikbaar stellen.

Wens4U wil de gebiedsvisies en bestemmingsplannen zo snel mogelijk actualiseren zodat dit geen belemmering kan zijn. Er moeten niet alleen in stad Schagen huizen bij komen maar het moet ook mogelijk zijn voor jonge mensen om in hun eigen dorp te kunnen blijven wonen. En voor ouderen om daar zelfstandig te kunnen blijven wonen. Wij zullen waar mogelijk meewerken aan bouwlocaties, het actualiseren van bestemmingsplannen, realistische grondprijzen en snelle vergunningsprocedures.

Wij vinden dat huurwoningen niet langer verkocht moeten worden zolang er nog een wachtlijst is.
De landelijke opkoopbescherming die binnenkort van kracht gaat moet het opkopen van woningen voor verhuur tegengaan. Dit betekent dat woningen onder de 512.000 euro minimaal vier jaar bewoond moeten worden door de koper.
Hierdoor krijgen starters en middeninkomens betere kansen op de woningmarkt.
Het bouwen van meer sociale huurwoningen vinden wij nodig voor de sterk groeiende groep van alleenstaanden en mensen met een bescheiden inkomen. Maar dus ook voldoende woningen voor lage inkomens en middeninkomens is essentieel voor een betaalbare en leefbare gemeente.
Wens4U wil in dit kader ook dat er mogelijkheden gecreëerd worden voor allerlei alternatieven, als Tiny-houses, waterwoningen op bijvoorbeeld waterberging, LAT-woningen en het geclusterd wonen om het platteland vitaal en leefbaar te houden.

Passende huisvesting voor iedereen is geen eenvoudige opgave, gezien het woningtekort. De woningmarkt zit al een tijdje verstopt.
Er is een groot tekort aan sociale huurwoningen in het algemeen.
Om ouderen in beweging te krijgen op de woningmarkt moet er een aantrekkelijk woonaanbod komen, zoals gelijkvloers wonen met een logeerkamer, en zorgdiensten en cultuuraanbod in de buurt.
Wens4U vind integrale oplossingen met corporaties hiervoor belangrijk.
Er moet goed worden nagedacht over een woonzorgvisie om praktisch en pragmatisch aan de gang te gaan in allerlei samenwerkingsvormen.


Tijd  zelf~bouw 4U
Het is voor jongeren vaak onmogelijk om een betaalbaar huis te vinden. Wens4U wil starters hun eigen wijk laten bouwen in Collectief particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Door deze constructie hoeven ze geen projectontwikkelaar te betalen en besparen ze op kosten op materiaalinkoop. Woningen worden zo 10 tot 20% goedkoper.
Ook vinden wij dat er gedacht kan worden aan bouwen op erfpachtgrond. De erfpachtregeling kan er in veel gevallen voor zorgen dat zelfbouwen betaalbaar wordt.


Een vitaal platteland 4U
Wens4U wil veranderingen in de omgeving zo goed mogelijk inpassen én het unieke karakter van ons gebied behouden.
De inwoners van de dorpen en buurten zijn trots op hun omgeving en zeer betrokken, zij moeten serieus genomen worden, want veranderingen hebben vaak een grote impact. We staan voor een gigantische opgave, het klimaat, stikstof, de natuur, wonen, werken en recreëren. We moeten meewerken aan de grote landelijke opgaven en we kunnen het niet iedereen naar de zin maken en de urgentie op de onderwerpen vraagt om vaart maken. Dit betekent volgens Wens4U veel overleg, en goede afweging van belangen maken, met oog voor biodiversiteit en landbouw.


Waterberging combineren met woningbouw 4U
Waterberging laat zich goed combineren met bouw van een nieuwe huizen, voor alle lagen van de bevolking. Er bestaan serieuze mogelijkheden voor bijvoorbeeld een gemengde wijk met drijvende woningen, woningen boven op terpen en zogeheten holle dijkwoningen: een woning die tegelijk fungeert als waterkering.
Wens4U ziet waterstedenbouw als een realistische oplossing voor het gebrek aan ruimte en de vraag naar waterberging in een aantrekkelijk woonmilieu.


Samen zorgen 4U
Het veelkoppig monster dat eenzaamheid heet.

Wens4U wil werken aan een samenwerking met bijvoorbeeld huisartsen en andere instanties zoals welzijns-en vrijwilligersorganisaties om de vele soorten eenzaamheid die er zijn, in kaart te brengen. Om op deze wijze te komen tot een effectieve aanpak van eenzaamheid gericht op het aanbieden van activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden.
Een plek hebben in de samenleving, contact hebben me anderen, het idee hebben dat je ertoe doet in de samenleving, dat is volgens Wens4U belangrijk voor het gevoel van geluk en tevredenheid. Ook voor de zwakkeren in onze samenleving. Samen willen we daar aan werken.

Huishoudelijke ondersteuning moet beschikbaar blijven voor mensen die niet de middelen of mogelijkheden hebben om dat zelf te regelen.

Wij streven naar daklozenbeleid maar ook huisvesting van tijdelijke buitenlandse arbeiders is een van onze speerpunten. Als je de economie wil laten groeien en er zijn buitenlandse arbeiders voor nodig dan moeten wij allemaal de consequenties aanvaarden of afzien van meer economische groei.

Juist in de kleinere kernen en dorpen van Schagen is een hecht leefgemeenschap van grote waarde, een lokale gemeenschap  die naar elkaar omziet. Wens4U wil dit waar mogelijk faciliteren en daarmee zorgen dat men kan blijven wonen waar men familie, vrienden en netwerk heeft.
Het is belangrijk dat mensen zolang mogelijk de regie over hun leven houden en de zelfredzaamheid op peil wordt gehouden.
Wens4U wil bevorderen dat mensen in hun eigen leefomgeving kunnen blijven, zij zijn niet alleen gelukkiger maar vaak ook gezonder en daardoor minder afhankelijk van zorg.
Daarom vinden wij het ook belangrijk dat waar mogelijk wordt meegewerkt door de gemeente in ontwikkelen van aanleunwoningen, kangoeroe wonen, inleunen, ect.

Wens4U vind de wijksteunpunten belangrijk en zullen deze instant houden.

Wij vinden het van groot belang dat er voldoende betaalbare starters- en levensloopbestendige woningen komen. Zodat jong en oud, met een krappe of dikke beurs plek is in onze gemeente.
Een fijn thuis en werk in een samenleving waarin iedereen mee kan doen, zorgt voor welbevinden en geluksgevoel.


Gelukkig gezond, sport en bewegen 4U
‘Zeker bewegen!’

In november 2018 heeft Wens4U een motie ingediend om de mogelijkheid van een Sportcampus te onderzoeken, en de vrijkomende gronden in te zetten voor de groeiende woonbehoefte.

Om alle sportaccommodaties in de stad Schagen zoals de atletiekbaan, het zwembad, de sporthallen en de diverse sportvelden nieuw te realiseren op één locatie is minimaal 15 ha grond nodig.
Het clusteren van de verschillende sportaccommodaties op één locatie zal er voor zorgen dat de verschillende verenigingen elkaar beter kunnen helpen en versterken. Met het teruglopende aantal vrijwilligers kan er op deze manier met minder vrijwilligers gewerkt worden.
‘Zien sporten doet sporten’ Als mensen op een locatie sporten zullen ze laagdrempelig en eerder in contact komen met (andere) sporten. En doordat er verschillende locaties vrij komen zullen er inbreilocaties vrijkomen voor woningbouw.
Naast de sporthallen is ook het zwembad aan vervanging toe.
Tevens zien wij kansen om mooie crossverbanden te leggen met o.a het (sport)onderwijs, maatschappelijke instellingen en te investeren in duurzaamheid.
Op Groenoord worden initiatieven ontplooid om te komen tot een mooi multifunctioneel en energiezuinig sportgebouw. Het stimuleren van gezondheid, geluk, ontmoeting, sport en saamhorigheid waar talent zich kan ontwikkelen kan op onze ondersteuning rekenen.

Zowel jongeren als ouderen sporten minder naarmate sportaccommodaties verder weg zijn, vooral minder mobiele groepen gaan dan minder sporten. Wij streven naar een situatie waarin voor iedereen sport- en beweegaanbod in de buurt aanwezig is. Nieuwe vormen van samenwerking en slimmere bedrijfsvoering kunnen een oplossing zijn voor sportverenigingen die het moeilijk hebben, in de dorpen en/of kernen.

Wens4U is van mening dat bedrijven die gezonde leefstijl bevorderen voor onze inwoners, zoveel mogelijk onze medewerking verdienen. Wens4U vindt beweegtuinen voor jong en oud van groot belang.
Het bewegen/sporten en ontmoeten is belangrijk voor het geestelijk en lichamelijk welbevinden, dit is in de afgelopen periode, in tijden van Corona extra duidelijk geworden. Daarom vinden wij het belangrijk dat dit zo laagdrempelig mogelijk en voor iedereen bereikbaar moet zijn.
De beweegtuinen kunnen een stimulans zijn om te ontmoeten en/of te bewegen.
Maar ook goede en veilige fietspaden, speeltuinen en kano-routes en het open houden van zwembaden zijn van belang om bewegen te stimuleren.

Ook de watertappunten in de openbare ruimte waar Wens4U al een aantal van heeft weten te realiseren, passen volgens ons binnen het streven naar een gezonde leefstijl, maar ook voor de toeristen in onze gemeente is het een gastvrij gebaar.

Op gezondheid van kinderen zullen wij krachtig blijven inzetten.
Wij zullen daarom naast een obesitaspreventieproject blijven streven naar het in stand houden van bestaande sportvoorzieningen. De samenwerking met Team Sportservice Schagen willen wij voortzetten en waar nodig intensiveren.Onderwijs en jeugd 4U
Wij blijven aandringen op de actieve lobby voor meer MBO en indien mogelijk HBO onderwijs binnen onze gemeente grenzen.
Meer maatwerk is nu mogelijk, wij zullen daarom samenwerking tussen innovatieve-bedrijven in onze gemeente en de scholen in Schagen stimuleren om leerplekken en praktijkstages te introduceren.
We hebben top bedrijven op het gebied van zaadveredeling die nauw samenwerken met Wageningen. Een dependance in samenwerking met het ROC zou wellicht mogelijk zijn.

Cyberpesten, sexting (het verspreiden of delen van seksueel getinte berichten of foto’s of video’s van zichzelf via mobiele telefoon of andere media) en grooming (online kinderlokken, de ‘groomer’ probeert via social media het vertrouwen te winnen door te chatten en zich voor te doen als een jongeren van de zelfde leeftijd) hieruit ontstaan enorme problemen bij onze jongeren die ze hun leven lang kan achtervolgen. Tijdens de Lockdowns maakten kinderen meer gebruik van social media, het cyberpesten leek daardoor onder kinderen toe te nemen. Wens4U wil met inzet van projecten als ‘shitzooi’ (een voorlichtingsproject van de politie samen met Welzijnskwartier, bureau Halt, Sociaal Content Creators en Platform Kocon.) om de kans op slachtofferschap van sexting te verkleinen. In combinatie van voorlichting op scholen en bijvoorbeeld een interactieve game. Of met behulp van het spel ‘HackShield’ (een spannend spel over de gevaren op internet) kinderen en jongeren wapenen tegen cybercriminaliteit.  
Het inzetten van de ‘gelukskoffer’ op de basisscholen en de ‘lessen in geluk’ voor het voortgezet onderwijs zullen wij blijven stimuleren ter bevordering van het welbevinden en mentaal weerbaar maken van onze jeugd.

In IJsland is het gelukt om met preventief overheidsbeleid van verplichte sport- en spelactiviteiten het hoge drank- en drugsgebruik onder jongeren fors terug te dringen. In zes Nederlandse gemeenten waaronder Texel, blijkt de methode hier ook te werken.
Ook onze jeugd verdient meer geluk!

Uit onderzoek blijkt dat de cijfers m.b.t het drinken, roken, drugs gebruik en geweld hoog ligt in de gemeente Schagen.
Aandacht is de sleutel naast activiteiten na school. Ongelukkige jongeren zien minder ontplooiingskansen en zitten niet lekker in hun vel. Het is hierin belangrijk dat onderzoekers, beleidsmakers en praktijkprofessionals de jeugdproblematiek gezamenlijk aanpakken.
Ons doel is het middelengebruik en geweld onder jongeren terug te brengen door ze bezig te houden op een positieve manier.
Wij zijn blij met de samenwerking met Team Sportservice Schagen en L!ink op het gebied van jeugd en willen dit in de toekomst intensiveren door de samenwerking te zoeken met de diverse sportverenigingen.
(meer informatie op de website trimbos.nl)


meedoen 4U
Wij willen dat de gemeente in overleg met de wooncompagnie een plan opstelt, waarin jongeren tegen een lagere huur in de Bron een kamer kunnen huren. Hiervoor denken wij aan een afsprakencontract waarin de jongeren zich verbinden aan de afspraak ‘goedkoop’
Wonen in ruil voor vrijwilligerswerk’. Het mes snijdt in onze ogen hiermee aan twee kanten; een goed alternatief voor het tekort aan jongerenhuisvesting en mooi middel tegen eenzaamheid bij jong en oud.

Het Geluksbudget zorgt voor meer mogelijkheid tot participeren. Wens4U zal alert reageren op signalen over tekortschietende zorg. Mantelzorgers en vrijwilligers moeten worden ondersteund en waar nodig gefaciliteerd door de gemeente.
Wens4u wil dat de gemeente een mantelzorgpas invoert met kortingen op specifieke activiteiten.
Ook het invoeren van een Mantelzorg Noodpas, waarop staat wie hulp nodig heeft als er iets gebeurt met de mantelzorger willen wij mogelijk maken.

Huishoudelijke ondersteuning moet beschikbaar blijven voor mensen die dat nodig hebben en niet de middelen of mogelijkheden om dat zelf te regelen Wens4U is bereid hier geld voor uit te trekken.
Alle initiatieven die er ontstaan om dorpen en kernen leefbaar te houden kunnen rekenen op onze steun. Het interactief Digistem is een waardevol alternatief als de oren en ogen van de gemeente.

Wens4U ziet dat ouderen steeds meer op zichzelf zijn aangewezen en dat de wereld steeds digitaler, sneller en solistischer wordt. Wij willen graag via de wijkteams supportgezinnen introduceren voor ouderen. Gezinnen met kinderen of zonder kinderen, of alleenstaande volwassenen kunnen zich hiervoor aanmelden, om zo een match te zoeken voor een alleenstaande ouderen die af en toe wat aanspraak, hulp met de computer, of bijvoorbeeld even hulp moet hebben om een potje groenten open te draaien, kort gezegd ‘hulp om de hoek’    
Dit zelfde principe willen wij opzetten voor de alleenstaande minderjarige asielzoekers in onze gemeente, samen met Nidos, Parlan en onze wijkteams kan er een match gezocht worden voor de jongeren en een supportgezin wat zich hiervoor heeft opgegeven, om bijvoorbeeld een verjaardag samen te vieren, samen te sporten, een strandwandeling te maken of bedenk het maar.
Want ook hier geldt een warm hart en open armen kan iets geluk brengen.

Wens4U wil investeren in armoedebestrijding.
Wij willen geen bezuinigingen op het budget voor armoedebeleid. We zullen de armoedemiddelen die beschikbaar zijn hier 100% voor benutten.
Wij willen dat er een aanvalsplan komt voor armoedebeleid gericht op werkende. Deze groep is nog nauwelijks in beeld bij gemeenten.
Kinderarmoede zullen wij bestrijden en kinderen beschermen tegen uitsluiting door kindpakketten en cultuur-en sportvoorzieningen in natura aan te bieden voor minima tot 150% sociaal minimum en huishoudens in de schulden.
Wij zullen de collectieve zorgverzekering voor minima vanuit de gemeente in stand houden, ook al gaat het Rijk daarop bezuinigen.

En er moet aandacht zijn voor de problematiek van menstruatiearmoede in het lokale armoedebeleid bijvoorbeeld laagdrempelige uitgiftepunten van gratis menstruatiemiddelen.

De vereenvoudiging van aanvragen van alle gemeentelijke voorzieningen, door een duidelijk vindbaar fysiek loket en in te vullen formulieren in begrijpelijke, niet ambtelijke taal is voor ons een belangrijk punt. Net als extra hulp hierbij voor mensen die digitale vaardigheden ontberen in bijvoorbeeld de bibliotheek en/of dorps- buurthuis.


Adaptatie aan klimaatverandering 4U
Wij willen gemeentelijke inzet op het gebied van klimaat. Het gaat W4U om een samenleving die zorg heeft voor de toekomst.
W4U wil de kwetsbaarheid voor klimaatverandering verminderen en kansen benutten die een veranderend klimaat biedt. Wij willen nieuwe ideeën en mogelijkheden realiseren zoals bijvoorbeeld groendaken en geveltuinen mogelijk maken. En door het stimuleren van meer groen in tuinen.

De impact van toenemende wateroverlast, droogte en hitte, de toenemende extremen, voor zeespiegelstijging en andere klimaateffecten maken het belangrijk om benodigde aanpassingen aan het veranderende klimaat zo snel mogelijk door te voeren.
Klimaatverandering hakt er op alle fronten in. De zeespiegel stijgt 1,2 meter of meer aan het eind van deze eeuw. Langere periodes van droogte en neerslag zullen komen. Als de C02-utstoot niet fors beperkt wordt en we allemaal inspelen op de veranderingen. We moeten rekening houden met meer natuurbranden, pollenallergieën in december, meer muggen, hitte stress, wateroverlast en ga zo nog maar even door.
Binnen onze dijken en duinen is het weerbeeld niet rooskleurig. De voorspelde 1.20 meter waterstijging is volop gaande.

Wens4U wil dat dit een apart dossier ‘klimaat en milieu’ wordt in de portefeuille van een toekomstige wethouder.

Ons doel is een klimaat actieve gemeente te creëren waarin initiatieven van allerlei partijen samenkomen om mensen echt in beweging te zetten.
Alles om een duurzame en prettige woon-en leefomgeving te behouden.

Grote waterbergingen zullen moeten helpen om te kunnen leven met de vele voorspelde neerslag in de vorm van heftige buien. Wens4U ziet dit in de vorm van een ‘waterwijk met waterwoningen’, drijvende huizen behoord wat ons betreft tot de nabije toekomst. De woningen in deze wijk staan vastgelegd en op palen in droge perioden op de grote, hiervoor aangelegde waterberging en gaan drijven als de waterberging vol staat met water. Omdat de woningen ‘vast liggen’ blijven zij op de zelfde plek.
Alleen met ruimtelijke adaptatie via groenstroken komen we er niet. We willen Schagen klimaatbestendig inrichten en niet pas als de boel onder water staat.
Waterberging laat zich goed combineren met bouw van een nieuwe huizen, voor alle lagen van de bevolking. Er bestaan serieuze mogelijkheden voor bijvoorbeeld een gemengde wijk met drijvende woningen, woningen boven op terpen en zogeheten holle dijkwoningen: een woning die tegelijk fungeert als waterkering.
Wens4U ziet waterstedenbouw als een realistische oplossing voor het gebrek aan ruimte en de vraag naar waterberging in een aantrekkelijk woonmilieu.
We moeten het water meer ruimte geven anders zal het water de ruimte nemen.
Duurzaam wonen is geluk voor toekomstige inwoners.


Ecologisch onderhoud 4U
Duurzaamheid staat hierbij voorop
Ecologie toepassen is niet alleen een kwestie van beheren van afzonderlijke planten of vegetaties maar ook weloverwogen keuzes maken, goed plannen en ontwerp en beheer op elkaar afstemmen. Maaien wordt in ecologische gebieden alleen gedaan als dat geen schade aan dier- en plantensoorten oplevert.
Een evenwichtige balans tussen plant en dier zonder gebruik van gifstoffen en rekening houdend met het microklimaat is van groot belang.
Voor Wens4U betekent het rekening houden met de natuur, het hergebruiken va afgestorven planten of gevallen blad als voedingsstoffen voor de volgende generatie planten, bescherming tegen vorst, bescherming tegen regen (dichtslaan), schuilplaats voor insecten, zodat ze de winter overleven en als voedselbron voor dieren als wormen, vogels, amfibieën en egels.

Wens4U maakt zich zorgen over de bijensterfte, wij willen een ‘bijbewuste’ gemeente die zich inzet om de biodiversiteit  in onze gemeente te verbeteren. We willen meer aandacht voor het belang van behoud van de bijen en hommelpopulatie en de inwoners stimuleren om géén gifstoffen meer te gebruiken. Wij willen bermen en stukken natuur waar mogelijk voorzien van bloemen. Dit is niet alleen goed voor de bijen maar ook leuk om van te genieten! Daarom wil W4U zich inzetten om een ‘Bijenlint’ in Schagen te creëren, dwars door de gemeente. Van noord naar zuid, van Oudesluis tot Krabbedam’. Om zo te zorgen dat van de lente tot en met de herfst het bijenlint in bloei staat.

Biologische land- en tuinbouw zullen wij zoveel mogelijk stimuleren.

Meer bomen = meer geluk en gezondheid 4U

Vooral ouderen en mensen met overgewicht lopen het hoogst risico op sterfte bij een hittegolf.
De schaduw die een boom op huizen en tuinen of pleinen werpt, zou wel eens belangrijker kunnen zijn dan u dacht.

Het strategisch plaatsen van groene infrastructuren en vooral bomen reduceert het hitte effect door hun koelende werking. Juist bomen met grote kruinen zijn hier van belang, ook voor de luchtkwaliteit.
Recente onderzoeken toonden aan dat de effecten van groen op kinderen ingrijpender is dan gedacht. Kinderen die opgroeien in een groene omgeving hebben minder kans op overgewicht, zijn motorisch vaak beter ontwikkeld en zijn fantasierijker in hun speelgedrag. Ook depressie en angststoornissen komen bij kinderen in Nederland tot 6 keer meer voor in buurten met weinig groen.Verduurzaming 4U
Gemeenten moeten voldoen aan het Klimaatakkoord door in 2030 tenminste 50% reductie van het energieverbruik gerealiseerd te hebben en een vergelijkbare reductie van C2-voetafdruk. Eén van de belangrijkste middelen om de klimaatdoelstellingen te kunnen bereiken, is het vervangen van straatverlichting als deze aan vervanging toe is, door energiezuinige LED-verlichting. Maar een lantaarnpaal is ook geschikt om als laadpaal te kunnen fungeren. Daarnaast is een straatlantaarn 4 tot 8 meter hoog en daarmee uitermate geschikt om te dienen als antenne, als mast voor sensoren en voor bijvoorbeeld camerabewaking. Wens4U wil de openbare ruimte multifunctioneel verslimmen mede om verommeling te voorkomen en de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030  versneld worden gerealiseerd. (www.smartcitynederland.com)

Naast de positieve milieueffecten van diftar (tariefdifferentiatie) zou er ook een ongewenst effect zoals het illegaal dumpen van afval kunnen ontstaan. Daarom kiezen wij voor een vast tarief. Afvalstoffenheffing op basis van de grootte van het huishouden.

Wens4U pleit al langer voor zonnepanelen boven parkeerplaatsen. Het lijkt ons een ‘win win’ situatie, fijn om auto’s in de schaduw te parkeren en ondertussen profijt te hebben van de zon boven de grote parkeerplaatsen. Zoals het Makado-dak
Grote daken lenen zich uitstekend voor zonnepanelen. Het plaatsen van zonnepanelen op grote (bedrijfs)panden heeft onze voorkeur.  Zonnepanelen op een groot dak hebben onder andere als voordeel dat het landbouw- en natuurgrond niet aantast.
Zonneparken tasten de biodiversiteit aan, aangezien landbouwgrond en natuurgebieden steeds vaker moeten wijken voor deze duurzame energieprojecten.

We willen samen met u de juiste keuzes maken op het gebied van energie en natuur, dat is goed voor je leefomgeving, je stad, je portemonnee en het klimaat.


Ondernemen in Schagen 4U
Wij streven naar een regiovisie op het gebied van werkgelegenheid en duurzaamheid en eenduidig beleid voor bedrijventerreinen in de gemeente Schagen. De lokale bedrijvigheid, als onderdeel van leefbaarheid kleine kernen, moet daarbij worden meegenomen. Werk vindt Wens4U een belangrijke factor in het sturen op geluk.
Wij vinden daarom dat de gemeente Schagen een actieve houding moet tonen bij eventuele groeiplannen van een ondernemer en meewerken aan het ondernemersfonds blijven stimuleren.
De gemeente Schagen is dé gemeente voor recreatie en deze bedrijfstak verdient het om te worden ondersteund. Recreatie en alcohol is geen goede combinatie en hoewel wij begrip hebben voor het ondernemersbelang willen wij hierover nadrukkelijk de discussie op gang brengen.

Noord-Holland blijkt een aantrekkelijke locatie voor datacenters om zich te vestigen. Het effect van datacenters op het landschap zijn niet te missen. Dit verkiezingsprogramma leest u waarschijnlijk online. Wens4U vind dat er geen initiatieven moeten komen zolang er geen landelijk beleid is voor goede inpassing en goede spreiding. In onze gemeente zou bijvoorbeeld alléén plaats zijn voor een datacenter op de plek van de asfalt centrale aan de haven op het industrieterrein.
De asfalt centrale is vervuilende industrie in de zwaarste vorm.
Een datacenter daarentegen de meest schone industrie die er is.
Wij zijn ons bewust van het enorme  elektriciteitsverbruik van deze Datacenters en vinden dat de harde eis gesteld moet worden dat zij op het gebied van energieverbruik zoveel mogelijk moeten werken aan energiegebruik reductie.
Ook is het goed om ons allen bewust te zijn van ons vele datagebruik.
Openbaar vervoer 4U
Bereikbaarheid is van groot belang voor de vitaliteit van de regio.
Een verdubbeling van het spoor tussen Den-Helder en Schagen is dan ook belangrijk om Schagen in de toekomst bereikbaar te houden.
Het behoud van het openbaar vervoer van/naar Schagen en in de gemeente Schagen vind Wens4U een belangrijk item.
Voor het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs is het openbaarvervoer van groot belang. Daarom pleiten wij voor behoud van de buslijnen en voor afspraken met Den-Helder, Hollands Kroon, Heerhugowaard en Langedijk over een betere afstemming met connexxion en NS.


Ruimbaan voor de fiets en voetgangers 4U
In de afgelopen periode zijn er veel veilige wandel- en fietsroutes bijgekomen. Fietsroutes naar school blijven een belangrijk aandachtspunt voor Wens4U.
Wij willen de fiets meer ruimte geven. De fiets is het handigste vervoersmiddel wat er bestaat voor jong en oud. Fietsbruggen, fietstunnels en nieuwe fietspaden verbeteren bestaande situaties en moet prioriteit krijgen.
Dagelijks fietsen is belangrijk voor de nodige lichaamsbeweging, zo gaan mensen zich fysiek én mentaal beter voelen en de fiets is schoon, stil en duurzaam.

Wens4U wil een Effect Analyse bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen om zo te borgen dat bij elke stedelijke ontwikkeling de fiets vroegtijdig wordt meegenomen. Waarbij wij kiezen voor fietsroutes waar mogelijk gescheiden worden van de auto-infrastructuur.
Sneller herstel van schade aan verharding en verlichting is belangrijk voor de fietser in onze gemeente en om het gebruik hiervan te stimuleren.Zuidelijke randweg 4U
Wens4U is voorstander van een zuidelijke randweg, een verbinding tussen de N245 en de N241.
Nu (stad)Schagen verder uit gaat breiden in Muggenburg-Zuid en De Veldwachter, en in de toekomst misschien Schagen Oost is het voorzichtig praten en denken over!, na 20 jaar een gepasseerd station en is het tijd om de provincie te wijzen op de problemen die voor onze verkeersstromen dreigen te ontstaan.
De Zuiderweg kan, als er een Zuidelijke randweg komt afgewaardeerd worden.
Uitbreiding in de tussentijd, verbreden of zelfs rotondes zoals het college eerder heeft aangegeven is absoluut zonde van het geld.
Alles wat we doen om de Zuiderweg op te knappen zal nutteloos zijn, en er voor zorgen dat de provincie nog meer reden heeft om de Zuidelijke randweg om Schagen niet serieus te overwegen.
In de toekomst zien wij liever op de Zuiderweg meer groen, meer ruimte voor fiets en wandelaars en een weg voor bestemmingsverkeer voor de School, de Veldwachter en Muggenburg. Een zuidelijke ontsluitingsweg kan het verkeer  snel omleiden naar de Zorg-boulevard, de bioscoop, de McDonald’s en de bedrijven op de Witte Paal.
Wellicht kan de zuid zijde van de Zuiderweg worden ingericht met een stukje woningbouw.


Marktplein, hart van de stad Schagen 4U
Het Marktplein van Schagen is in de afgelopen jaren een veel besproken onderwerp geweest. Telkens weer zijn er geluiden om de Markt voor verkeer af te sluiten. Het weren van verkeer uit de binnenstad heeft natuurlijk zijn voordelen, maar ook voldoende nadelen. Wens4U vindt dat er meer ruimte moet zijn voor de terrassen. Zoals in Coronatijd de Markt ingericht is mag van ons een meer permanent karakter krijgen. De Markt is op de vele festival dagen al afgesloten voor verkeer en dit kan wat Wens4U worden uitgebreid met de zaterdagavond en zondagen.
Wij vinden dat dit makkelijk opgelost kan worden met verkeerspaaltjes (sleeping policeman) die op de dagen dat de Markt is afgesloten voor verkeer omhoog staan en standaard op zaterdags na 18.00 uur tot maandagochtend 07.00 uur om het autoverkeer te weren.
 
Dierenwelzijn  
Wij streven naar een respectvolle, ethisch verantwoorde omgang met dieren en een actief en doorlopend optreden van de gemeente om deze respectvolle omgang zoveel mogelijk te bevorderen, te verbeteren en waar nodig af te dwingen. Het gaat hierbij om alle handelingen waarbij dieren betrokken zijn. Dierenwelzijn is meer dan het ontbreken van honger, dorst, pijn en stress.
De vijf vrijheden van Brambell zijn een mooie basis, maar de essentie is besef dat dieren geen zaken zijn, maar levende wezens met gevoel en bewustzijn.

Wens4U vindt dat landbouwhuisdieren die buiten verblijven beschutting tegen wind, zon, regen en kou moet hebben en passend bij het soorteigen gedrag van de betreffende dieren.
Vogel-vides blijven belangrijk om waar mogelijk toe te passen op de daken.

Het is van belang dat er een nota dierenwelzijn komt.

Wens4U vind het belangrijk dat er een vorm van dierenasiel in Schagen is.
Voor de opvang van dieren door het asiel is het belangrijk dat de gemeente kiest voor kwaliteit en niet enkel voor de goedkoopste optie.
De afspraken dienen wat Wens4U betreft contractueel te worden vastgelegd , daar de aard zich niet leent voor een subsidie-constructie.
Dierenopvang organisaties willen wij niet ‘domweg’ van subsidies voorzien, maar wij zien meer in een zakelijk contract voor geleverde diensten met vaste vergoeding zoals dit in Heemskerk is geregeld (Heemskerk model)
Ook moeten er afspraken worden gemaakt voor opvang van inheemse, wilde dieren in nood.
Wij vinden dat er een passage in het rampenplan over hulp aan dieren moet worden opgenomen, en dat het plaatsen van schuilstallen voor weidedieren is toegestaan.

Het zou goed zijn als er in het minimabeleid bepaalde vergoedingen of kortingen (bijvoorbeeld een verzekering soortgelijk als de zorgverzekering voor minima afgesloten wordt door de gemeente) te krijgen zouden zijn als er onvoorziene hoge uitgaven zijn voor dierenbezitters.
Ook In minimabeleid en/of bijzondere bijstand moet medische zorg aan huisdieren gezien worden als noodzaak.

Voor de organisatie van evenementen met levende dieren willen wij aanvullende voorwaarden stellen in de APV ten aanzien van dierenwelzijn.  

W4U wil dat de gemeente erop toeziet dat er ter voorkoming van stalbranden goede brandpreventiemaatregelen worden genomen, brandveiligheid check en voorlichting door de brandweer in stallen wordt aangeboden, voor de veiligheid van de dieren en hun eigenaar.  En er een aanvalsplan voor stalbranden wordt opgesteld.

Bij maaien, schonen of baggeren moet met beleid te werk worden gegaan om te voorkomen dat vogels hun eieren-beschutting verliezen en vissen en amfibieën verstikken of verwonden.


Kunst en Cultuur 4U

Kunst en cultuur zijn belangrijke pijlers voor een creatief, bruisend en gelukkig Schagen.
Het popbeleid dat door een motie van Wens4U tot stand is gekomen, mag meer aandacht krijgen.
Wij vinden het belangrijk dat in de gemeente Schagen kunst wordt gemaakt.
Wens4u vind dat een sterke culturele en creatieve sector van essentiële waarde is voor onze gemeente en dat kunst en cultuur toegankelijk moet zijn voor iedereen. Kunst ontregelt, verrast, daagt uit én verbindt. Wens4U zou meer kunstwerken in de openbare ruimte willen als er financiële meevallers zijn, dit is een meerwaarde voor de buitenruimte en de inwoners. Wij willen samen met de cultuursector het huidige culturele niveau behouden en waar nodig sterker maken door verder uit te bouwen.

We hechten veel waarde aan het brede aanbod van festivals en evenementen die in de gemeente Schagen worden georganiseerd. Festivals en evenementen dragen bij aan de verlevendiging van de stad en de dorpen en kernen, brengen groepen mensen samen en zetten Schagen op de kaart.

Schagen is een toeristische gemeente, cultuur heeft een positief effect op het aantrekken van bezoekers uit zowel het binnen- als buitenland. Goed cultuuraanbod in combinatie met de ligging aan zee, het groene bollen- en platteland karakter en het cultureel erfgoed van de West-Friese Folklore maakt Schagen bijzonder aantrekkelijk.

Het live-circuit van horeca en overige locaties zijn speelplekken voor beginnende en gevestigde muzikanten. Wens4U wil dat in de zomer het uitgaansklimaat en (ten behoeve van) talentontwikkeling een impuls krijgen door het aantal podia tijdelijk te vergroten met de podia aan zee evenals betaalbare oefenruimtes.


Veiligheid 4U
Politie, hulpdiensten en andere handhavende instanties dienen de steun te hebben van de politiek.
100% veiligheid kunnen we niemand garanderen maar we kunnen met elkaar wel werken aan een zorgzame en verantwoordelijke samenleving.

Hand op de knip

Wens4U vindt dat een efficiënte gemeentelijke organisatie, er niet alleen is om kosten te besparen, maar zeker ook om de mensen die er werken en de burgers die er gebruik van maken meer levensvreugde te geven.

Wij blijven kritisch op het inhuren van adviesbureaus en externe adviseurs.

Wij vinden dat denkkracht van burgers met expertise ook de oplossingen kan bieden. Dus zo mogelijk meer gebruik maken van aanwezige kennis. Ook om draagkracht en betrokkenheid te vergroten.

Wens4U zal er voor pleiten dat door de centrale overheid opgelegde kortingen gelijk zullen worden verdeeld en evenredig verwerkt worden in de gemeentelijke organisatie en overige dienstverlening richting inwoners.
Wens4U is erop tegen om kortingsmaatregelen alleen te laten betalen door burger en verenigingen!

De gemeente stond er in 2017 financieel een stuk steviger en gezonder voor onder leiding van onze part-time wethouder, met indicatoren in de begroting, waardoor er concreet en gericht gestuurd kan worden op ‘geluk’.
Een begroting die stuurt op uw ‘geluk’ .

Stem Wens4U voor een sociale, financieel gezonde, gelukkige toekomstgerichte koers!


Wij zijn er voor u!

Merieke Bredewold

2022